Przejdź do treści

DZIAŁALNOŚĆ

Polskie Towarzystwo Toksykologiczne realizuje swoje cele przez:
1. organizowanie posiedzeń naukowych oraz zjazdów, sympozjów, konferencji i kongresów naukowych
2. organizowanie publicznych odczytów i wykładów oraz innych form upowszechniania nauki przestawiających zagadnienia współczesnej toksykologii
3. współpracę z uczelniami wyższymi, jednostkami Polskiej Akademii Nauk, instytutami badawczymi i innymi placówkami naukowymi, jednostkami administracji centralnej i samorządowej oraz służbami higieniczno-sanitarnymi w Polsce i zagranicą
4. współpracę z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie opracowywania programów nauczania i specjalizacji z zakresu toksykologii
5. inspirowanie działalności naukowo-badawczej we wszystkich dziedzinach toksykologii
6. opiniowanie stanu i potrzeb toksykologii w Polsce
7. przyznawanie nagród za badania naukowe z zakresu toksykologii
8. prowadzenie doradztwa naukowego i konsultacji w dziedzinie toksykologii
Polskie Towarzystwo Toksykologiczne prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Przedmiotem działalności gospodarczej Towarzystwa jest:
1. działalność organizacji personalnych (PKD 94.12.Z)
2. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z)
3. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)
4. działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)
5. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),
6. wydawanie książek (PKD 58.11.Z)
7. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)
8. pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)